top of page

CUSTOMER REVIEWS

ตัวอย่างการใช้ยางปูพื้น จากลูกค้าของเราในหลากหลายการใช้งานจริง เช่น

- กันลื่นในบ้านที่มีคนสูงอายุ ตามทางเข้าบ้าน หรือห้องน้ำ

- ลดฝุ่น และความสกปรกก่อนเข้าอาคาร ช่วยลดการทำความสะอาดอาคาร

- กันเมื่อยสำหรับงานที่ต้องยืนเป็นระยะเวลานาน เช่น งานครัว หรืองานอุตสาหกรรม 

bottom of page